مجموعه آموزشی ملل
icdlحجابکتاب برترممتاز پسرانه
فارسیEnglish

عبور از رودخانه

عقاب

               

 

گشت غمناک دل و جان عقاب

چو ازو دور شد ایام شباب

دید کش دور به انجام رسید              

آفتابش به لب بام رسید

باید از هستی دل بر گیرد                

ره سوی کشور دیگرگیرد

خواست تا چاره ناچار کند                

دارویی جوید و در کار کند

صبحگاهی زپی چاره کار                

گشت بر باد سبک سیر سوار

گله کاهنگ چرا داشت به دشت       

ناگه از وحشت پر ولوله گشت

و ان شبان بیم زده، دل نگران           

شد پی بره‌ نوزاد دوان

کبک در دامن خاری آویخت                

مار پیچید و به سوراخ گریخت

آهو استاد و نگه کرد و رمید              

دشت را خط غباری بکشید

لیک صیاد سر دیگر داشت               

صید را فارغ و آزاد گذاشت

چاره مرگ نه کاریست حقیر             

زنده را دل نشود از جان سیر

صید هر روزه به چنگ آمد زود            

مگر آن روز که صیاد نبود

آشیان داشت در آن دامن دشت       

زاغکی زشت و بد اندام و پلشت

سنگ ها از کف طفلان خورده          

جان ز صد گونه بلا در برده           

سال‌ها زیسته افزون ز شمار 

شکم آکنده ز گند و مردار

بر سر شاخ ورا دید عقاب                

ز آسمان سوی زمین شد به شتاب

گفت که ای دیده ز ما بس بیداد        

با تو امروز مرا کار افتاد

مشکلی دارم اگر بگشایی              

بکنم آنچه تو می‌فرمایی

گفت: ما بنده درگاه توایم                

تا که هستیم هوا خواه توایم

بنده آماده بود فرمان چیست؟                   

جان به راه تو سپارم، جان چیست؟

دل چو در خدمت تو شاد کنم           

ننگم آید که زجان یاد کنم

این همه گفت ولی در دل خویش      

گفتگویی دگر آورد به پیش

کاین ستمکار قوی پنجه کنون           

از نیازست چنین زار و زبون

لیک ناگه چو غضبناک شود               

زو حساب من و جان پاک شود

دوستی را چو نباشد بنیاد                

حزم را بایدم از دست نداد

در دل خویش چو این رای گزید          

پر زد و دورترک جای گزید

زار و افسرده چنین گفت عقاب         

که مرا عمر حبابیست بر آب

راست است این که مرا تیز پرست      

لیک پرواز زمان تیز تر است

من گذشتم به شتاب از در و دشت     

به شتاب ایام از من بگذشت

ارچه از عمر دلِ سیری نیست

مرگ می‌آید و تدبیری نیست

من و این شهپر و این شوکت وجاه    

عمرم از چیست بدین حد کوتاه؟

تو بدین قامت و بال ناساز                 

به چه فن یافته‌ای عمر دراز؟

پدرم از پدر خویش شنید                  

که یکی زاغ سیه روی پلید

با دو صد حیله به هنگام شکار           

صد ره از چنگش کردست فرار

پدرم نیز به تو دست نیافت               

تا به منزلگه جاوید شتافت

لیک هنگام دم باز پسین               

چون تو بر شاخ شدی جایگزین

از سر حسرت با من فرمود            

کاین همان زاغ پلیدست که بود

عمر من نیز به یغما رفته است       

یک گل از صد گل تو نشکفته است

چیست سرمایه این عمر دراز؟

رازی اینجاست تو بگشا این راز          

زاغ گفت : گر تو درین تدبیری

عهد کن تا سخنم بپذیری

عمرتان گر که پذیرد کم و کاست

دیگران را چه گنه کاین ز شماست

زآسمان هیچ نیایید فرود

آخر از این همه پرواز چه سود؟

پدر من که پس از سیصد و اند

کان در اندرز بد و دانش و پند

بارها گفت که بر چرخ اثیر

بادها راست فراوان تاثیر

بادها کز زبر خاک وزند

تن و جان را نرسانند گزند

هر چه ازخاک شوی بالاتر

باد را بیش گزندست و ضرر

تا به جایی که بر اوج افلاک

آیت مرگ شود پیک هلاک

ما از آن سال بسی یافته‌ایم

کز بلندی رخ برتافته‌ایم

زاغ را میل کند دل به نشیب

عمر بسیارش از آن گشته نصیب

دیگر این خاصیت مردار است

عمر مردار خوران بسیار است

گند و مردار بهین درمانست

چاره رنج تو زان آسانست

خیز و زین بیش ره چرخ مپوی

طعمه خویش بر افلاک مجوی

آسمان جایگهی سخت نکوست

به از آن کنج حیاط و لب جوست

من که بس نکته نیکو دانم

راه هر برزن و هر کو دانم

آشیان در پس باغی دارم

وندر آن باغ سراغی دارم

خوان گسترده ی الوانی هست

خوردنی‌های فراوانی هست

آنچه زان زاغ ورا داد سراغ

گندزاری بود اندر پس باغ

بوی بد رفته از آن تا ره دور

معدن پشّه، مقام زنبور

نفرتش گشته بلای دل و جان

سوزش و کوری دو دیده از آن

آندو همراه رسیدند از راه

زاغ بر سفره خود کرد نگاه

گفت :خوانی که چنین الوانست

لایق حضرت این مهمانست

می‌کنم شکر که درویش نیم

خجل از ماحضر خویش نیم

گفت و بنشست و بخورد از آن گند

تا بیاموزد از و مهمان پند

عمر در اوج فلک برده به سر

دم زده در نفس باد سحر

ابر را دیده به زیر پر خویش

حیوان را همه فرمانبر خویش

بارها آمده شادان ز سفر

به رهش بسته فلک طاق ظفر

سینه کبک و تذرو و تیهو

تازه و گرم شده طعمه او

اینک افتاده بر این لاشه و گند

باید از زاغ بیاموزد پند؟

بوی گندش دل و جان تافته بود

حال بیماری دق یافته بود

گیج شد ، بست دمی دیده خویش

دلش از نفرت و بیزاری ریش

یادش آمد که بر آن اوج سپهر

هست پیروزی و زیبایی و مهر

فرّ و آزادی و فتح و ظفرست

نفس خرّم باد سحرست

دیده بگشود و به هر سو نگریست

دید گردش اثری زینها نیست

آنچه بود از همه سو خواری بود

وحشت و نفرت و بیزاری بود

بال برهم زد و برجست از جا

گفت : کای یار ببخشای مرا

سال‌ها باش و بدین عیش بناز

تو و مردار تو و عمر دراز

من نیم در خور این مهمانی

گند و مردار ترا ارزانی

گر بر اوج فلکم باید مرد

عمر در گند به سر نتوان برد

شهپر شاه هوا اوج گرفت

زاغ را دیده بر او مانده شگفت

رفت و بالا شد و بالاتر شد

راست با مهر فلک همسر شد

لحظه‌‌ای چند بر این لوح کبود

نقطه‌ای بود و سپس هیچ نبود

 

دکتر پرویز ناتل خانلری

زمستان


سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت ،

 سرها در گریبان است .

 کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را .

 نگه جز پیش پا را دید ، نتواند ،

 که ره تاریک و لغزان است .

وگر دست محبت سوی کس یازی ،

 به اکراه آورد دست از بغل بیرون ؛

 که سرما سخت سوزان است .

 نفس ، کز گرمگاه سینه می آید برون ، ابری شود تاریک

 چو دیوار ایستد در پیش چشمانت .

 نفس کاین است ، پس دیگر چه داری چشم

 ز چشم دوستان دور یا نزدیک ؟

 مسیحای جوانمردم ! ای ترسای پیر پیرهن چرکین !

 هوا بس ناجوانمردانه سرد است ... آی...  

 دمت گرم و سرت خوش باد !

 سلامم را تو پاسخ گوی ، در بگشای!

 منم من ، میهمان هر شبت ، لولی وش مغموم .

 منم من ، سنگ تیپاخورده ی رنجور .

 منم ، دشنام پست آفرینش ، نغمه ی ناجور .

 نه از رومم ، نه از زنگم ، همان بیرنگ بیرنگم .

 بیا بگشای در ، بگشای ، دلتنگم .

 حریفا ! میزبانا ! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد .

تگرگی نیست ، مرگی نیست

اخوان ثالث

دریافت گواهینامه SQNC

 

امروزه هیچ سازمان یا موسسه ای را نمی توان یافت که از جهت های گوناگون با امر استاندارد سروکار نداشته باشد. در این میان استاندارد کردن نظام آموزشی ، به دلیل اینکه از ویژگی های خاصی برخوردار است اهمیت بیشتری را به خود اختصاص داده است.

از این رو مجموعه آموزشی ملل با سال ها تجربه آموزشی افتخار دارد ضمن تثبیت فضای آموزشی خود منطبق با استانداردهای سازمان نوسازی مدارس ایران ، برای اولین بار اقدام به پیاده سازی شاخص های استاندارد تؤام در محیط های فکر افزاری ، نرم افزاری و سخت افزاری تحت لیسانس گروه بین المللی TUVآلمان و اندیشمندان حوزه تعلیم و تر بیت کشور نماید و در این راستا پس از پیاده سازی مؤلفه های مربوط به طرح استانداردسازی در مدرسه و ممیزی کارشناسان مربوطه مفتخر به دریافت گواهینامه ملی کیفیت در مدرسه یا SQNC گردد. شایان ذکر است که این گواهینامه به صورت تخصصی برای مدارس ایجاد گردیده و کلیه مؤلفه هاو شاخص های ارزیابی آن نیز توسط متخصصین آموزش و پرورش ایران و پس از رایزنی های گسترده با مسئولین ذی ربط در در سازمان بین المللی آموزش TIO و زیرنظر موسسه TUV آلمان هنجار ملی شده است.

این گواهینامه طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولان لشکری و کشوری به مؤسس مجموعه آموزشی ملل سرکار خانم فریناز کلباسی اهدا گردید.