مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

بازدید از موزه تنوع زیستی

کارگاه های مهارت های زندگی (آذر ماه)

کارگاه های مهارت های زندگی (آبان ماه)

کارگاه های مهارت های زندگی (اسفند ماه)

روز دوستی و رونمایی از کتاب موج آرزوها

کارگاه های مهارت های زندگی (بهمن ماه)

گزارش تهیه شده توسط دانش آموزان به مناسبت روز جهانی هوای پاک

روز جهانی هوای پاک

کارگاه های مهارت های زندگی (دی ماه)

کارگاه بازیافت و مدیریت پسماند شهری

روز جهانی حقوق بشر

روز جهانی کوهستان (پارک صفه)