معاینات دندان

معاینات چشم

بازدیدسفیران بهداشت از مرکز سلامت

روز تغذیه سالم در ملل

معاینات پدیکلوز و قد و وزن