مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

برنامه کلاس های جبرانی فرانسه

برنامه کلاس های جبرانی فرانسه

پایه اول ب واحد دختران که دوره پیش دبستان را در ملل نبوده اند

ساعت حضور در آموزشگاه 10 لغایت 13

96/07/13
96/07/20
96/08/04
96/08/11
96/09/09
96/09/23
96/10/14
96/10/21
96/11/12
96/11/19