همکاران بخش خدمات

جواد یاری

کارمند بخش خدمات مجموعه

معصومه بارونی زاده

کارمند بخش خدمات پیش دبستان

آرزو کریم زاده

کارمند بخش خدمات پیش دبستان

اصغر میرزایی

کارمند بخش خدمات پیش دبستان

بدری بیگی

کارمند بخش خدمات دبستان

زهره نیکبخت

کارمند بخش خدمات دبستان

کبری هارونی

کارمند بخش خدمات دبستان

بهرام شمس

کارمند بخش خدمات دبستان

سعید قجاوند

کارمند بخش خدمات دبستان

نعمت اله میرزایی

کارمند بخش خدمات دبستان

عبدالرسول یاری

کارمند بخش خدمات دبستان