همکاران بخش اداری

فاطمه شهرام نیا

فوق لیسانس

مدیریت دختران

محمد احمدی

لیسانس

مدیریت پسران

افسانه حکیمی

لیسانس

سربرست پیش دبستان

مهروز مسائلی

دانشجوی دکترا

مدیریت روابط عمومی مجموعه

مشاور مدیریت

سعیده گوهری

دانشجوی دکترا

مدیریت اداری مجموعه

حسین امامی

فوق لیسانس

مدیریت مالی مجموعه

زهرا کشاورز

لیسانس

مدیریت حسابداری مجموعه

نگار کهن پور

فوق لیسانس

مدیریت ICDL

بهراد زمانی

فوق لیسانس

مدیریت بخش خدمات

معاونت پسران

فرزانه فتوت

لیسانس

سوپروایزر بخش فارسی دبستان

راضیه صادق پور

دانشجوی دکترا

سوپروایزر بخش فرانسه دبستان

مهرویه هاشمی نژاد

لیسانس

سوپروایزر بخش انگلیسی دبستان

حسین قناعت

فوق لیسانس

سوپروایزر بخش فرانسه پیش دبستان

سوپروایزر IT مجموعه

مشاور آموزشی مجموعه

سجاد فرخی

دانشجوی دکترا

سوپروایزر تربیت بدنی مجموعه

مشاور سازمانی مجموعه

مرضبه حکیم فعال

دکترا

پزشک مجموعه

محسن زمانی

دکترا

روانشناس و مشاور مجموعه

سوسن قهرمانی

لیسانس

مربی بهداشت دبستان

الهام مسیبی

لیسانس

مربی بهداشت پیش دبستان

صابر محمدنیا

فوق لیسانس

کارشناس بخش کشاورزی مجموعه

مهشید ابن یمین

لیسانس

مسئول سایت

صبا آزیدهاک

دانشجوی دکترا

مسئول زیست محیطی و

حقوق کودک

نسیم مقبلی

لیسانس

کارمند واحد اداری

محبوبه رجبی

لیسانس

کارمند واحد اداری

طوبی عدیلی پور

فوق لیسانس

معاونت دختران

فهیمه عرفانی

لیسانس

معاونت دختران

مینا معین

فوق لیسانس

معاونت پرورشی

معاونت پسران

زهرا ریاحی

فوق لیسانس

معاونت پیش دبستان

زینب وفائی

فوق دیپلم

معاونت پیش دبستان

فاطمه تابش

لیسانس

مسئول انتشارات مجموعه

الهه ایزدی

لیسانس

مربی پرورشی