مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

برنامه ی کلاس های دلف

زمان برگزاری آزمون های دلف A1 و 

                                         دلف A2  ، جمعه و شنبه اول و دوم تیر ماه ۱۳۹۷

مدرس: خانم سلیمانی

۱۱:۴۵ - ۱۰:۱۵

۱۳:۳۰ - ۱۲

۱۵:۳۰ - ۱۴

 ۱۷:۱۵ - ۱۵:۴۵

 یکشنبه

۲۰ خرداد

-

دلف A2

گروه۱ دختران

دلف A2

گروه پسران

دوشنبه

۲۱ خرداد

-

-

دلف A2

گروه پسران

 سه شنبه

۲۲ خرداد

-

دلف A2

گروه۱ دختران

دلف A2

گروه پسران

 چهارشنبه

۲۳ خرداد

-

دلف A2

گروه۱ دختران

دلف A2

گروه پسران

 پنجشنبه

۲۴ خرداد

-

دلف A2

گروه۱ دختران

دلف A2

گروه پسران

 یکشنبه

۲۷ خرداد

-

دلف A2

گروه۱ دختران

دلف A2

گروه پسران

 دوشنبه

۲۸ خرداد

-

-

دلف A2

گروه۱ دختران

 سه شنبه

۲۹ خرداد

-

دلف A2

گروه۱ دختران

دلف A2

گروه پسران

 چهارشنبه

۳۰ خرداد

-

دلف A2

گروه۱ دختران

دلف A2

گروه پسران

پنجشنبه

۳۱ خرداد

دلف A2

گروه۱ دختران

دلف A2

گروه۱ دختران

دلف A2

گروه پسران

دلف A2

گروه پسران

دلف A2 - گروه۱ دختران:

دنیا عبد شاه، آتنا آقادادی، الینا آقادادی، آنیتا اعظمی، نوش آفرین رضایی

دلف A2 - گروه پسران:

رهام عربلو، امیرحسین آقادادی، رهام اشرف زاده، امیرعلی احمدزاده، آرین جعفری

 

مدرس : خانم آریانی

۱۰:۳۰ - ۹

۱۲:۱۵ - ۱۰:۴۵

 ۱۴ - ۱۲:۳۰

شنبه

۱۹ خرداد

دلف A1

گروه دختران

دلف A1

گروه پسران

دلف A2

گروه۲ دختران

 یکشنبه

۲۰ خرداد

دلف A1

گروه دختران

دلف A1

گروه پسران

دلف A2

گروه۲ دختران

دوشنبه

۲۱ خرداد

-

-

-

سه شنبه

۲۲ خرداد

دلف A1

گروه دختران

دلف A1

گروه پسران

دلف A2

گروه۲ دختران

چهارشنبه

۲۳ خرداد

دلف A1

گروه دختران

دلف A1

گروه پسران

دلف A2

گروه۲ دختران

پنجشنبه

۲۴ خرداد

دلف A1

گروه دختران

دلف A1

گروه پسران

دلف A2

گروه۲ دختران

یکشنبه

۲۷ خرداد

دلف A1

گروه دختران

دلف A1

گروه پسران

دلف A2

گروه۲ دختران

دوشنبه

۲۸ خرداد

دلف A1

گروه دختران

دلف A1

گروه پسران

دلف A2

گروه۲ دختران

سه شنبه

۲۹ خرداد

دلف A1

گروه دختران

دلف A1

گروه پسران

دلف A2

گروه۲ دختران

چهارشنبه

۳۰ خرداد

دلف A1

گروه دختران

دلف A1

گروه پسران

دلف A2

گروه۲ دختران

پنجشنبه

۳۱ خرداد

دلف A1

گروه دختران

دلف A1

گروه پسران

دلف A2

گروه۲ دختران

 دلف A2 - گروه۲ دختران:

درین نگهبان، ستاره نریمانی، سارینا کریمی، ساغر مهربانی، سارینا رزاززاده

دلف A1 - گروه دختران:

ریحانه رحیمی، پارمیدا مهدوی، ملینا جوادیان، آوا نوروزی، ساینا ریاحی، رکسانا شیروانی، هلیا عقیلی، پریا غفاری، هرانوش مصلحی

دلف A1 - گروه پسران

امیرحسین ملک زاده، آرش میرزایی، مسیح احمدنژاد، عرشیا عابدی  

                                   

    

                                   

پایه دوم

واحد دختران و پسران :

جناب آقای

ذبحی

روز

 تاریخ

ساعت

1

پنج شنبه

96/10/21

13:30 12

2

پنج شنبه

06/11/05

13:30 12

3

سه شنبه

96/11/17

17:30 - 16

4

پنج شنبه

96/11/19

13:30 12

5

سه شنبه

96/11/24

17:30 - 16

6

پنج شنبه

96/12/03

13:30 12

7

سه شنبه

96/12/08

17:30 - 16

8

پنج شنبه

96/12/10

13:30 - 12

پایه سوم

واحد دختران :

سرکار خانم سلیمانی

روز

 تاریخ

ساعت

1

پنج شنبه

96/10/21

12 - 10

2

پنج شنبه

06/11/05

12 - 10

3

پنج شنبه

96/11/19

12 - 10

4

سه شنبه

96/11/24

18 - 16

5

پنج شنبه

96/12/03

12 - 10

6

پنج شنبه

96/12/10

12 - 10

واحد پسران :

جناب آقای

ذبحی

روز

 تاریخ

ساعت

1

پنج شنبه

96/10/21

10 - 8

2

پنج شنبه

06/11/05

10 - 8

3

پنج شنبه

96/11/19

10 - 8

4

پنج شنبه

96/12/03

10 - 8

5

پنج شنبه

96/12/10

10 - 8

6

سه شنبه

96/12/15

18 - 16

پایه چهارم

واحد دختران :

سرکار خانم سلیمانی

روز

 تاریخ

ساعت

1

پنج شنبه

96/10/21

14 - 12

2

پنج شنبه

06/11/05

14 12

3

سه شنبه

96/11/10

18 - 16

4

پنج شنبه

96/11/19

14 - 12

5

پنج شنبه

96/12/03

14 - 12

6

پنج شنبه

96/12/10

14 - 12

واحد پسران :

جناب آقای

ذبحی

روز

 تاریخ

ساعت

1

پنج شنبه

96/10/21

12 - 10

2

پنج شنبه

06/11/05

12 - 10

3

پنج شنبه

96/11/19

12 - 10

4

پنج شنبه

96/12/03

12 - 10

5

پنج شنبه

96/12/10

12 - 10

6

سه شنبه

96/12/22

18 - 16

پایه پنجم

واحد دختران :

سرکار خانم سلیمانی

روز

 تاریخ

ساعت

1

پنج شنبه

96/10/21

14 - 12

2

پنج شنبه

06/11/05

14 12

3

سه شنبه

96/11/10

18 - 16

4

پنج شنبه

96/11/19

14 - 12

5

پنج شنبه

96/12/03

14 - 12

6

پنج شنبه

96/12/10

14 - 12

پایه ششم

واحد دختران :

سرکار خانم سلیمانی

روز

 تاریخ

ساعت

1

پنج شنبه

96/10/21

10 - 8

2

پنج شنبه

06/11/05

10 - 8

3

پنج شنبه

96/11/19

10 - 8

4

پنج شنبه

96/12/03

10 - 8

5

پنج شنبه

96/12/10

10 - 8

6

سه شنبه

96/12/15

18 - 16

واحد پسران :

سرکار خانم سلیمانی

روز

 تاریخ

ساعت

1

سه شنبه

96/10/19

 18- 16

2

سه شنبه

06/11/03

18 - 16

3

سه شنبه

96/11/17

18 - 16

4

سه شنبه

96/11/26

18 - 16

5

سه شنبه

96/12/08

18 - 16

6

سه شنبه

96/12/22

18 - 16