انعطاف پذیری پشت ران و کمر

انعطاف کمربند شانه

تقویت عضلات گردن

تمرین پله

دراز نشستها تقویت عضلات شکمی

شنا ـ تقویت کمربند شانه ایی

انعطاف پذیری نزدیک کننده پا و کشاله ران