همایش های مجموعه آموزشی ملل (96-95)

تاریخ عنوان جلسه مجموعه واحد پایه سخنران/مدرس
1395/06/28

کارگاه آموزشی

بازی درمانی

کادر آموزشی

کل مجموعه

دکتر

مجید کیمیایی

1395/09/28

مهندسی ذهن کودکان

مدیریت فرصت ها و برنامه ها

اولیا

دبستان

دختران و پسران

اول

دکتر

مسعود انصاری مهر

1395/10/09

کارگاه آموزشی

روش ها و فنون تدریس

کادر آموزشی

کل مجموعه

دکتر

مجید نقیه

1395/10/12

مهندسی ذهن کودکان

مدیریت فرصت ها و برنامه ها

اولیا

دبستان

دختران و پسران

اول

دکتر

مسعود انصاری مهر

1395/10/13

شخصیت پردازی و

مهارت های زندگی در کودکان

اولیا

پیش دبستان
یک و دو

دکتر

مسعود انصاری مهر

1395/11/17

مهندسی ذهن کودکان

مدیریت فرصت ها و برنامه ها

اولیا

دبستان

دختران و پسران

اول و دوم

دکتر

مسعود انصاری مهر

1396/01/27

نقش آفرینی ما

در آینده ی کودکانمان

اولیا

پیش دبستان
یک و دو

دکتر

محسن زمانی