مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

زمان برگزاری جلسات اعضای محترم انجمن مجموعه آموزشی ملل سال 95-94

بدینوسیله روزهای تشکیل جلسات حضور اعضای محترم اعلام می گردد.

حضور حتمی و همراهی شما عزیزان مزید امتنان است.

                                             با تشکر مجموعه آموزشی ملل

روز تاریخ  ساعت1
چهارشنبه 96/08/11 16 - 14
چهارشنبه 96/09/08 16 - 14
چهارشنبه 96/10/06 16 - 14
چهارشنبه 06/11/04 16 - 14
چهارشنبه 96/12/02 16 - 14