زمان برگزاری جلسات اعضای محترم انجمن مجموعه آموزشی ملل سال 95-94

بدینوسیله روزهای تشکیل جلسات حضور اعضای محترم اعلام می گردد.

حضور حتمی و همراهی شما عزیزان مزید امتنان است.

                                             با تشکر مجموعه آموزشی ملل

روز تاریخ  ساعت1
سه شنبه 95/08/04 16 - 14
سه شنبه 95/09/02 16 - 14
سه شنبه 95/10/07 16 - 14
سه شنبه 95/11/05 16 - 14
سه شنبه 95/12/03 16 - 14