مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

جشنواره غذا

جشن قرآن

جشن ضرب کلاس سوم

جشن ۱۰۰

آموزش نماز

اجرای نمایش چنار و کدو بن (کلاس پنجم ب)