مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

لیست کمیته های انجمن اولیا و مربیان مجموعه آموزشی ملل در سال 98-97

کارگروه آموزشی

سرکار خانم دیباج
سرکار خانم ذرخش
سرکار خانم رفاهی
 سرکار خانم شیروانی
سرکار خانم فتاحی
 سرکار خانم گودرزی
سرکار خانم میرنیام
سرکار خانم موسوی
سرکار خانم نیازی
جناب آقای کاظمی
جناب آقای کیان پور

کارگروه بهداشتی

سرکار خانم رحیم پور
سرکار خانم فتاحی
سرکار خانم گل افشان
سرکار خانم موسوی
 جناب آقای دیباجی
جناب آقای کاظمی

کارگروه ورزشی

سرکار خانم ذرخش
سرکار خانم میرنیام
 جناب آقای کیانی

کارگروه مالی

سرکار خانم اکبری
سرکار خانم شیروانی
سرکار خانم گودرزی
جناب آقای دیباجی
جناب آقای صفائی پور
جناب آقای کاظمی
جناب آقای کیان پور
جناب آقای کیانی
 جناب آقای ملک زاده

کارگروه عمرانی

سرکار خانم اکبری
سرکار خانم رفاهی
سرکار خانم میرنیام
 جناب آقای صفائی پور

مشاهده لیست تمام مطالب...