مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

لیست کمیته های انجمن اولیا و مربیان مجموعه آموزشی ملل در سال 96-95

کارگروه آموزشی

سرکار خانم بهادری
جناب آقای روضاتی
 سرکار خانم پژند جناب آقای سلیمانی
سرکار خانم دیباج جناب آقای سماعی نژاد
 سرکار خانم ذرخش جناب آقای سن سلیمانی
سرکار خانم رضوی جناب آقای شریف زاده
 سرکار خانم کیان ارثی  جناب آقای ضیایی
 جناب آقای کیان پور


کارگروه بهداشتی - پزشکی

 جناب آقای دیباجی
جناب آقای روضاتی
جناب آقای راعی
جناب آقای کاظمی


کارگروه ورزشی

 سرکار خانم ذرخش
جناب آقای دهقانی
جناب آقای سن سلیمانی
جناب آقای راعی
جناب آقای سن سلیمانی
جناب آقای صفائی پور


کارگروه مالی ، عمرانی ، رفاهی

 سرکار خانم باستانی جناب آقای صفائی پور
 سرکار خانم کیان ارثی جناب آقای کیان پور
جناب آقای سماعی نژاد
 جناب آقای ملک زاده
جناب آقای شریف زاده  جناب آقای نگهبان
مشاهده لیست تمام مطالب...