مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

لیست کمیته های انجمن اولیا و مربیان مجموعه آموزشی ملل در سال 95-94

کارگروه آموزشی

سرکار خانم آقا بابایی
 سرکار خانم کیان ارثی
 سرکار خانم پژند سرکار خانم ملکی
سرکار خانم حاج هاشمی جناب آقای سن سلیمانی
 سرکار خانم صادقی جناب آقای شریف زاده
سرکار خانم طیبی  جناب آقای عابدی

کارگروه پرورشی ، فوق برنامه ، بهداشت

سرکار خانم آقا بابایی  جناب آقای دیباجی1
 سرکار خانم حسینی جناب آقای سن سلیمانی
سرکار خانم ملکی جناب آقای کاظمی
  جناب آقای ناجی

کارگروه مالی ، عمرانی ، رفاهی

 سرکار خانم کیان ارثی1 جناب آقای کاظمی
 جناب آقای بخشنده جناب آقای داود ملک زاده
جناب آقای شریف زاده  جناب آقای محمد ملک زاده
جناب آقای صفائی پور  جناب آقای نگهبان
مشاهده لیست تمام مطالب...