مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

کارگاه مهارت های زندگی پایه دوم (دوستی و تصور واقعی از دوستان)

کارگاه مهارت های زندگی پایه دوم (صبر کنیم تا همه با هم برسیم)

پیمایش دوچرخه سواری به مناسبت روز ملی هوای پاک

روز جهانی حقوق بشر

روز جهانی کوهستان

کارگاه مهارت های زندگی پایه اول (نه گفتن و برخورد خوب با دوستان)

کارگاه مهارت های زندگی پایه دوم (حرف مناسب)

کارگاه گوش دادن فعال و مهارت صبر پایه ششم

کارگاه مهارت های زندگی پایه سوم (همه برای یکی یکی برای همه)

کارگاه مهارت های زندگی با موضوع اعتماد پایه سوم

کارگاه مهارت های زندگی1