مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

روز جهانی حقوق بشر

روز جهانی کوهستان

کارگاه مهارت های زندگی پایه اول (نه گفتن و برخورد خوب با دوستان)

کارگاه مهارت های زندگی پایه دوم (حرف مناسب)

کارگاه گوش دادن فعال و مهارت صبر پایه ششم

کارگاه مهارت های زندگی پایه سوم (همه برای یکی یکی برای همه)

کارگاه مهارت های زندگی با موضوع اعتماد پایه سوم

کارگاه مهارت های زندگی1