مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

آشنایی پسران با ورزش اسکواش

آشنایی دختران با ورزش اسکواش

عبور توپ از بین پا با هدف انعطاف پذیری بدن، چابکی و سرعت

دی ماه (تربیت بدنی)

آذر ماه (تربیت بدنی2)

آذر ماه (تربیت بدنی1)

آبان ماه (تربیت بدنی)

مهرماه (تربیت بدنی2)

مهرماه (تربیت بدنی1)