مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

فعالیت های کلاسی 97-96

اردیبهشت ماه (سری دهم)
1397/02/18 ساعت 14:06:59
اردیبهشت ماه (سری نهم)
1397/02/18 ساعت 13:58:26
اردیبهشت ماه (سری هشتم)
1397/02/08 ساعت 12:25:20
اردیبهشت ماه (سری هفتم)
1397/02/08 ساعت 11:43:01
اردیبهشت ماه (سری ششم)
1397/02/08 ساعت 11:20:20
اردیبهشت ماه (سری پنجم)
1397/02/06 ساعت 11:40:58
اردیبهشت ماه (سری سوم)
1397/02/05 ساعت 13:46:35
اردیبهشت ماه (سری دوم)
1397/02/05 ساعت 13:37:25
اردیبهشت ماه (سری اول)
1397/02/05 ساعت 13:31:02
فروردین ماه (سری هفدهم)
1397/02/05 ساعت 10:10:29
فروردین ماه (سری دهم)
1397/02/04 ساعت 14:58:43
فروردین ماه (سری نهم)
1397/02/04 ساعت 14:50:27
فروردین ماه (سری هشتم)
1397/02/04 ساعت 14:06:29
فروردین ماه (سری هفتم)
1397/02/04 ساعت 14:01:24
فروردین ماه (سری ششم)
1397/02/04 ساعت 13:49:33
فروردین ماه (سری پنجم)
1397/02/04 ساعت 13:40:37
فروردین ماه (سری چهارم)
1397/02/04 ساعت 13:34:29
فروردین ماه (سری سوم)
1397/02/04 ساعت 13:14:30
فروردین ماه (سری دوم)
1397/02/04 ساعت 12:56:23
فروردین ماه (سری اول)
1397/02/04 ساعت 12:45:37
اسفند ماه (سری نوزدهم)
1396/12/17 ساعت 11:15:42
اسفند ماه (سری هجدهم)
1396/12/17 ساعت 11:13:01
اسفند ماه (سری هفدهم)
1396/12/17 ساعت 11:09:00
اسفند ماه (سری شانزدهم)
1396/12/17 ساعت 11:05:18
اسفند ماه (سری پانزدهم)
1396/12/17 ساعت 11:00:02
اسفند ماه (سری چهاردهم)
1396/12/17 ساعت 10:54:39
اسفند ماه (سری سیزدهم)
1396/12/17 ساعت 10:48:18
اسفند ماه (سری دوازدهم)
1396/12/17 ساعت 10:41:21
اسفند ماه (سری یازدهم)
1396/12/17 ساعت 10:36:25
اسفند ماه (سری دهم)
1396/12/17 ساعت 10:29:56
اسفند ماه (سری نهم)
1396/12/16 ساعت 16:03:12
اسفند ماه (سری هشتم)
1396/12/14 ساعت 11:02:15
اسفند ماه (سری هفتم)
1396/12/12 ساعت 14:06:45
اسفند ماه (سری ششم)
1396/12/12 ساعت 13:55:21
اسفند ماه (سری پنجم)
1396/12/12 ساعت 13:44:47
اسفند ماه (سری چهارم)
1396/12/12 ساعت 13:31:36
اسفند ماه (سری سوم)
1396/12/12 ساعت 13:28:00
اسفند ماه (سری دوم)
1396/12/12 ساعت 13:16:43
اسفند ماه (سری اول)
1396/12/12 ساعت 13:05:24
بهمن ماه (سری سی و هشتم)
1396/12/06 ساعت 13:57:54
بهمن ماه (سری سی و هفتم)
1396/12/06 ساعت 13:25:34
بهمن ماه (سری سی و ششم)
1396/12/06 ساعت 10:52:24
بهمن ماه (سری سی و پنجم)
1396/12/06 ساعت 10:47:30
بهمن ماه (سری سی و سوم)
1396/12/06 ساعت 10:01:51
بهمن ماه (سری سی و دوم)
1396/12/06 ساعت 09:54:48
بهمن ماه (سری سی و یکم)
1396/12/05 ساعت 14:01:13
بهمن ماه (سری سی ام)
1396/12/05 ساعت 13:34:02
بهمن ماه (سری بیستم)
1396/11/16 ساعت 15:36:41
بهمن ماه (سری نوزدهم)
1396/11/16 ساعت 11:34:56
بهمن ماه (سری هجدهم)
1396/11/16 ساعت 11:31:37
بهمن ماه (سری هفدهم)
1396/11/16 ساعت 11:26:13
بهمن ماه (سری شانزدهم)
1396/11/16 ساعت 11:15:23
بهمن ماه (سری پانزدهم)
1396/11/16 ساعت 11:05:11
بهمن ماه (سری چهاردهم)
1396/11/16 ساعت 10:53:21
بهمن ماه (سری سیزدهم)
1396/11/16 ساعت 10:43:23
بهمن ماه (سری دوازدهم)
1396/11/10 ساعت 15:47:37
بهمن ماه (سری یازدهم)
1396/11/09 ساعت 11:25:58
بهمن ماه (سری دهم)
1396/11/09 ساعت 11:15:54
بهمن ماه (سری نهم)
1396/11/09 ساعت 10:43:46
بهمن ماه (سری هشتم)
1396/11/09 ساعت 10:33:49
بهمن ماه (سری هفتم)
1396/11/09 ساعت 10:22:40
بهمن ماه (سری ششم)
1396/11/08 ساعت 16:06:08
بهمن ماه (سری پنجم)
1396/11/08 ساعت 15:56:15
بهمن ماه (سری چهارم)
1396/11/08 ساعت 15:48:35
بهمن ماه (سری سوم)
1396/11/08 ساعت 15:28:39
بهمن ماه (سری دوم)
1396/11/08 ساعت 15:14:20
بهمن ماه (سری اول)
1396/11/08 ساعت 13:44:24
دی ماه (سری بیست و سوم)
1396/11/02 ساعت 15:52:18
دی ماه (سری بیست و دوم)
1396/11/02 ساعت 15:30:33
دی ماه (سری بیست و یکم)
1396/11/02 ساعت 15:02:10
دی ماه (سری بیستم)
1396/11/02 ساعت 14:47:44
دی ماه (سری نوزدهم)
1396/11/02 ساعت 14:32:47
دی ماه (سری هجدهم)
1396/11/02 ساعت 14:25:26
دی ماه (سری هفدهم)
1396/11/02 ساعت 14:05:48
دی ماه (سری شانزدهم)
1396/11/02 ساعت 13:57:55
دی ماه (سری پانزدهم)
1396/11/02 ساعت 13:42:08
دی ماه (سری چهاردهم)
1396/11/02 ساعت 13:34:19
دی ماه (سری سیزدهم)
1396/11/02 ساعت 13:25:15
دی ماه (سری دوازدهم)
1396/11/02 ساعت 12:58:42
دی ماه (سری یازدهم)
1396/11/02 ساعت 12:54:33
دی ماه (سری دهم)
1396/11/02 ساعت 11:00:32
دی ماه (سری نهم)
1396/10/18 ساعت 15:37:03
دی ماه (سری هشتم)
1396/10/14 ساعت 12:33:08
دی ماه (سری هفتم)
1396/10/14 ساعت 12:29:30
دی ماه (سری ششم)
1396/10/14 ساعت 12:19:36
دی ماه (سری پنجم)
1396/10/14 ساعت 12:13:06
دی ماه (سری چهارم)
1396/10/14 ساعت 11:55:22
دی ماه (سری سوم)
1396/10/14 ساعت 11:40:04
دی ماه (سری دوم)
1396/10/14 ساعت 11:20:16
دی ماه (سری اول)
1396/10/11 ساعت 20:03:58
آذر ماه (سری بیست و نهم)
1396/10/04 ساعت 13:50:37
آذر ماه (سری بیست و ششم)
1396/10/04 ساعت 13:18:07
آذر ماه (سری بیست و سوم)
1396/09/25 ساعت 09:19:49
آذر ماه (سری بیست و دوم)
1396/09/25 ساعت 09:14:52
آذر ماه (سری بیست و یکم)
1396/09/25 ساعت 08:58:53
آذر ماه (سری بیستم)
1396/09/25 ساعت 08:54:47
آذر ماه (سری نوزدهم)
1396/09/25 ساعت 08:37:50
آذر ماه (سری هجدهم)
1396/09/21 ساعت 12:40:05
آذر ماه (سری هفدهم)
1396/09/21 ساعت 10:38:04
آذر ماه (سری شانزدهم)
1396/09/21 ساعت 09:50:19
آذر ماه (سری پانزدهم)
1396/09/20 ساعت 11:32:47
آذر ماه (سری چهاردهم)
1396/09/20 ساعت 10:34:07
آذر ماه (سری سیزدهم)
1396/09/19 ساعت 13:42:52
آذر ماه (سری دوازدهم)
1396/09/14 ساعت 13:26:17
آذر ماه (سری یازدهم)
1396/09/14 ساعت 11:57:54
آذر ماه (سری دهم)
1396/09/14 ساعت 11:08:13
آذر ماه (سری نهم)
1396/09/12 ساعت 12:17:23
آذر ماه (سری هشتم)
1396/09/11 ساعت 11:00:36
آذر ماه (سری هفتم)
1396/09/11 ساعت 10:28:56
آذر ماه (سری ششم)
1396/09/11 ساعت 09:59:45
آذر ماه (سری پنجم)
1396/09/11 ساعت 09:40:00
آذر ماه (سری چهارم)
1396/09/09 ساعت 12:42:42
آذر ماه (سری سوم)
1396/09/08 ساعت 13:58:33
آذر ماه (سری دوم)
1396/09/07 ساعت 10:51:22
آذر ماه (سری اول)
1396/09/05 ساعت 15:39:48
آبان ماه (سری بیستم)
1396/08/25 ساعت 12:48:37
آبان ماه (سری نوزدهم)
1396/08/21 ساعت 13:08:22
آبان ماه (سری هجدهم)
1396/08/17 ساعت 11:04:07
آبان ماه (سری هفدهم)
1396/08/17 ساعت 10:39:03
آبان ماه (سری شانزدهم)
1396/08/17 ساعت 09:54:28
آبان ماه (سری پانزدهم)
1396/08/17 ساعت 09:19:12
آبان ماه (سری چهاردهم)
1396/08/14 ساعت 16:01:33
آبان ماه (سری سیزدهم)
1396/08/14 ساعت 14:57:26
آبان ماه (سری دوازدهم)
1396/08/14 ساعت 14:39:20
آبان ماه (سری یازدهم)
1396/08/14 ساعت 13:47:47
آبان ماه (سری دهم)
1396/08/14 ساعت 13:06:38
آبان ماه (سری نهم)
1396/08/14 ساعت 12:27:05
آبان ماه (سری هشتم)
1396/08/14 ساعت 11:54:52
آبان ماه (سری هفتم)
1396/08/07 ساعت 16:00:30
آبان ماه (سری ششم)
1396/08/07 ساعت 12:29:11
آبان ماه (سری پنجم)
1396/08/07 ساعت 12:14:53
آبان ماه (سری چهارم)
1396/08/06 ساعت 12:34:58
آبان ماه (سری سوم)
1396/08/06 ساعت 11:54:31
آبان ماه (سری دوم)
1396/08/06 ساعت 10:26:03
آبان ماه (سری اول)
1396/08/06 ساعت 09:40:21
مهر ماه (سری دوازدهم)
1396/08/02 ساعت 14:57:49
مهر ماه (سری یازدهم)
1396/08/02 ساعت 14:22:24
مهر ماه (سری دهم)
1396/08/02 ساعت 14:00:06
مهر ماه (سری نهم)
1396/08/02 ساعت 13:19:29
مهر ماه (سری هشتم)
1396/08/02 ساعت 12:21:18
مهر ماه (سری هفتم)
1396/07/25 ساعت 14:36:31
مهر ماه (سری ششم)
1396/07/25 ساعت 14:32:46
مهر ماه (سری پنجم)
1396/07/22 ساعت 13:42:44
مهر ماه (سری چهارم)
1396/07/18 ساعت 12:54:29
مهر ماه (سری سوم)
1396/07/18 ساعت 11:44:47
مهر ماه (سری دوم)
1396/07/18 ساعت 10:51:28
مهر ماه (سری اول)
1396/07/10 ساعت 15:56:35