مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

برنامه ی دندان پزشکان کلینیک آزادگان

برنامه ی دندان پزشکان کلینیک آزادگان (شیفت صبح)

شنبه

یک

شنبه

دو

شنبه

سه

شنبه

چهار

شنبه

پنج

شنبه

جمعه

دکتر

حسن خانی

دکتر

رزمجو

دکتر

شیرزاد

دکتر

رزمجو

دکتر

رحمانی

دکتر

رحمانی

دکتر

حقیقی

دکتر

حقیقی

دکتر

شیرزاد

دکتر

کلباسی

متخصص لثه

دکتر

بندگانی

دکتر

کلباسی

متخصص لثه

دکتر

اسدیان

دکتر

توتونی

دکتر

باقر صاد

دکتر

حقیقی

دکتر

باقر صاد

دکتر

واقعی

دکتر

باقر صاد

دکتر

بندگانی

 

دکتر

امینی

متخصص

پروتز و ایمپلنت

دکتر

واقعی

دکتر

امینی

متخصص

پروتز و ایمپلنت

دکتر

منیری فرد

متخصص

پروتز و ایمپلنت

دکتر

حقیقی

دکتر

تابش

متخصص ریشه

 

دکتر

شیرزاد

دکتر

احمدی

متخصص اطفال

دکتر

کاظم زاده

دکتر

حسن خانی

دکتر

عطریان فر

دکتر

منیری فرد

متخصص

پروتز و ایمپلنت

 

دکتر

معینی

دکتر

باقر صاد

دکتر

خدیوی

متخصص

ترمیم و زیبایی

دکتر

برکتین

متخصص

ترمیم و زیبایی

دکتر

حسن خانی

دکتر

احمدی

متخصص اطفال

 

دکتر

رنجبر

دکتر

خدیوی

متخصص

ترمیم و زیبایی

دکتر

عطریان فر

دکتر

باقر صاد

 

دکتر

حسن خانی

 

 

دکتر

ترابی

متخصص

ترمیم و زیبایی

دکتر

معینی

دکتر

توتونی

 

دکتر

واقعی

 

 

 

برنامه ی دندان پزشکان کلینیک آزادگان (شیفت عصر)

شنبه

یک

شنبه

دو

شنبه

سه

شنبه

چهار

شنبه

پنج

شنبه

جمعه

دکتر

بقایی

دکتر

اسدیان

دکتر

شیرزاد

دکتر

رحمانی

دکتر

بندگانی

دکتر

خدارحمی

دکتر

توتونی

دکتر

ربانی فرد

متخصص ریشه

دکتر

واقعی

دکتر

حقیقی

دکتر

حقیقی

دکتر

یاوری

دکتر

یزدان پناه

دکتر

حقیقی

دکتر

باقر صاد

دکتر

حقیقی

دکتر

باقر صاد

دکتر

شیرزاد

دکتر

باقر صاد

دکتر

واقعی

لطفا قبل از مراجعه

تماس بگیرید

دکتر

رحمانی

دکتر

رحمانی

دکتر

ربانی فرد

متخصص ریشه

دکتر

حسن خانی

دکتر

بقائی

دکتر

اسدیان

دکتر

مقدم

دکتر

مؤمنی

متخصص

فک و صورت

دکتر

محمدی

متخصص

فک و صورت

18 الی 19

دکتر

خدارحمی

دکتر

امینی

متخصص

پروتز و ایمپلنت

دکتر

توتونی

 

دکتر

حسن خانی

دکتر

حسن خانی

دکتر

یقینی

متخصص

لثه و ایمپلنت

13 الی 15

دکتر

دانش پور

دکتر

متقی

متخصص ایمپلنت

فک و صورت

دکتر

دانش پور

 

دکتر

ترابی

متخصص

ترمیم و زیبایی

دکتر

رفیعی

متخصص ارتودنسی

دکتر

حسن خانی

دکتر

رنجبر

دکتر

خدارحمی

 

 

دکتر

خدارحمی

دکتر

خدارحمی

دکتر

ترابی

متخصص

ترمیم و زیبایی

 

 

 

 

 

 

دکتر

مقدم